Obchodné podmienky

1.   Všeobecné ustanovenia

1.1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je CAB Media s.r.o. so sídlom Okružná 5, 05 401 Levoča, IČO: 46128948, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27664/V, DIČ: 2023261768, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovom obchode – toppribory.sk.
Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: info@toppribory.sk
telefón: +421908623310

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

IBAN: SK4309000000005142664040
SWIFT: GIBASKBX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 051/772 15 97
fax č. 051/772 15 96

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

1.2.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len“kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovom obchode predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

2.2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „Prijatá objednávka“. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovar, údaj o čísle a dátume objednávky, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene tovaru.

2.3.Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote do 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.Predávajúci je povinný:

a)       dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b)       zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c)       odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, dodací list, daňový doklad).

3.2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3.Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.Kupujúci je povinný:

a)       prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b)       zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c)       nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d)       potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

5. Dodacie a platobné podmienky

5.1.Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a katalógov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

5.3.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.4.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a iné náklady s tým spojené. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.5.Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.6.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote určenej na doručenie tovaru odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.7.Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom.

5.8.Dĺžka dodacej lehoty sa zvyčajne pohybuje od 72 hodín do 7 pracovných dní v závislosti odo dňa prijatia objednávky tovaru a spôsobu dodania tovaru. Prijaté objednávky expedujeme hromadne každý pracovný pondelok a štvrtok. Ak je uvedené, že máme tovar „na sklade“, znamená to,že ho máme na sklade a vieme Vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pacovný pondelok, prípadne štvrtok bezprostredne po prijatí objednávky. Ak je uvedené, že tovar „nie je na sklade“ znamená to, že tovar nemáme na sklade, ale tovar je objednaný z centrálneho skladu v Švajčiarsku. Predpokladaná dĺžka dodacej lehoty je v takomto prípade 2-3 týždne. Momentálne neponúkame možnosť objednávky tovaru, ktorý nie je umiestený „na sklade“.

5.9.Tovar posielame prioritne Slovesnkou poštou formou balíka alebo balíkovej dobierky, prípadne kuriérom.

5.10.Spôsoby platieb: bezhotovostný prevod na účet (preferovaná), platba na dobierku.

6. Kúpna cena

6.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len“kúpna cena“) dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.0.Garancia toppribory.sk – všetky záručné reklamácie, kde sa chyba prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru rieši predávajúci výmenou tovaru za nový kus.Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude kupujúcemu v najkratšom možnom termíne objednaný alebo mu bude umožnený výber iného tovaru v rovnakej hodnote.Pre vznik nároku na riešenie reklamácie výmenou tovaru za nový kus do 30 dní od jeho prevzatia v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok musí byť reklamovaný tovar vrátený predávajúcemu kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov a pod.) najneskôr v lehote do 30 dní od jeho prevzatia kupujúcim.Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar.

Inštitút Garancie toppribory.sk uvedený v bode 8.0 všeobecných obchodných podmienok (riešenie reklamácie tovaru výmenou tovaru za nový kus v lehote 30 dní od prevzatia tovaru kupujúcim, možnosť vrátenia nepoužitého tovaru aj po zákonom stanovenej lehote) sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti).“

8.1.Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho.

8.2.Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.3.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie chyby po predložení tovaru spolu s dokladom o zaplatení (účtovný doklad).

8.4.Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie. Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

8.5.Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

8.6.Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.7.Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

8.8.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)       nepredložením dokladu o zaplatení alebo účtovného dokladu,

b)       neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

c)       uplynutím záručnej doby tovaru,

d)       mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e)       používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

f)        neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar (napr. v rozpore s bodom 8.12),

g)       poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h)       poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

i)         poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

j)         neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

8.9.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)       výmenou tovaru,

b)       vrátením kúpnej ceny tovaru,

c)       vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

d)       odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

8.10.Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom e-mailu.

8.11.Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.12.Zvýšenú pozornosť venujte umývaniu nožov v umývačke riadu a dôkladne dodržiavajte 6 dôležitých rád pre starostlivosť o Váš nový príbor a jeho ochranu pred vznikom škvŕn alebo korózie na čepeli noža. Umývanie príboru v umývačke riadu je podstatne agresívnejšie ako jeho ručné umývanie. Predovšetkým preto, že v umývačke riadu nie je umývaný každý kus príboru zvlášť. Silno pôsobiace umývacie prostriedky, niekoľkohodinové zotrvanie príboru v umývačke riadu, dlhodobé pôsobenie chemikálií pri vysokých teplotách, atď. sú jednými z mnohých príčin, ktoré môžu viesť k tvorbe škvŕn alebo dokonca korózie na čepeliach nožov.Pri dodržiavaní nasledujúcich odporúčaní zabránite poškodeniu čepelí nožov v umývačke riadu:

– Nikdy neodkladajte do umývačky riadu špinavý príbor. Hneď po jeho použití príbor opláchnite pod tečúcou vodou. Zabránite tak pôsobeniu kuchynských solí a kyselín, ktoré sú súčasťou zvyškov jedál.

– Strieborný a nehrdzavejúci príbor nemôže byť zmiešaný a uložený spolu v jednom boxe na uloženie príboru.

– Nože musia byť uložené v osobitnom boxe na príbor. Tým sa zabráni kontaktu ocele so striebrom.

– Príbor ukladajte do umývačky riadu tak, aby boli čepele nožov, horné časti lyžíc a vidličiek otočené nahor a rúčky príboru nadol. Tým sa príbor lepšie umyje a voda môže z neho jednoduchšie stiecť.

– Prášky a odvápňovacie prostriedky musia byť dávkované podľa predpisov. Používajte len značkové produkty. Dodržiavajte odbornú údržbu a servisnú kontrolu umývačky riadu podľa predpisov výrobcu.

– Ihneď po ukončení umývacieho programu vyberte príbor z umývačky riadu a podľa možnosti ho utrite do sucha. Skontrolujte čepele nožov a prípadné pozostatky vodných škvŕn ihneď odstráňte, pokiaľ je to nutné, použite vhodný ochranný prostriedok na kov. Vlhký príbor nikdy nenechávajte v zatvorenej umývačke riadu.

8.13.V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.14.Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.13. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:

a)       predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo

b)       predávajúci chybný tovar vymení.

8.15.Pokiaľ ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a)       výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b)       v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

9. Osobné údaje a ich ochrana

Spracovanie osobných údajov ich využitie a spracovávanie

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2.Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

10.3.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.4.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

10.5.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale na svoje náklady.

10.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

10.7.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 10.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

10.10.V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

11. Recenzie pri výrobkoch

11.1.Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť pri výrobkoch recenzie, ktoré obsahujú nevhodné výrazy, sú nepravdivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

12. Záverečné ustanovenia

12.1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.2.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ,prípadne telefonicky na telefónnom čisle uvedenom v bode 1.1.

12.3.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je obchodná spoločnosť alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

12.5.Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Levoči, dňa 14. januára 2013

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU.

Stiahnuť formulár – Poučenie stiahnuť

FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU

Stiahnuť formulár

FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU TOVARU

Stiahnuť formulár